En ny EU-lag medför krav för stora företag att göra en energikartläggning. Lagstiftningen som bygger på ett direktiv syftar till att främja förbättrad energieffektivitet.


Energikartläggningen är positiv ur miljösynpunkt, och förhoppningsvis ger den också ett ekonomiskt positivt resultat för företaget. För den billigaste energikostnaden är den man inte förbrukar.

Ekonomisk konsekvensanalys av en energieffektivisering!

Att effektivisera energiförbrukningen ger vanligtvis positiva effekter som lägre kostnader, lägre CO2-utsläpp och hållbara effekter på miljön. Kort sagt en bättre miljö för alla att leva i. För att motivera företagen att implementera förslagna energieffektiviseringar snabbare kan det vara bra att göra en ekonomiska konsekvensanalys av energieffektiviseringen.


Att effektivisera vissa processer, och därmed sänka energiförbrukningen, innebär också att det kan finnas möjlighet att minska kostnaden för effektuttagen och optimera nättariffer vilket ger ekonomiska fördelar och därmed ett större incitament att fullfölja föreslagna energieffektiveringsplan.


Hela energimarknaden är komplex med ett svårtolkat regelverk. Det finns många fallgropar men också många möjligheter, dessutom ändras regelverket kontinuerligt. Vad är skattepliktig energiförbrukning, vad är delvis skattepliktig energiförbrukning och vilken energiförbrukning är helt befriad från energiskatt? Hur blir man kvotpliktig och vilka delar av energiförbrukning slipper jag betala för elcertifikatkostnaden. Dubbelanvändning av energiförbrukningen kan också ge skattefördelar och hur ansöker man om detta? Frågorna är många och där vi kan vara behjälpliga.


Att se över hela energieffektiviseringen inklusive en ekonomisk konsekvensanalys gör att ”pay-off”-tiden för en investering kan förkortas väsentligt. Dessutom kan man undvika obehagliga överraskningar i form av straffavgifter där man bryter mot befintliga energiavtal.


Energikartläggning för mindre företag!

Mindre och medelstora företag får upp till 50 procent, max 50 000 kronor, i ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.


Vill du minska företaget löpande kostnader? Första steget är att göra en energikartläggning. Det är viktigt för företagets lönsamhet att ha kontroll över de löpande kostnaderna.


En energikartläggning visar hur mycket energi som tillförs och används samt hur den fördelas på de olika verksamheterna inom företaget. Kartläggningen ger också förslag på hur företaget kan energieffektiviseras exempelvis på maskiner, belysning ventilation, värmesystem och kontorsutrustning. Kort sagt med energikartläggning är det bästa sättet att tydligöra hur man energieffektiviserar och frigör kapital.


En energikartläggning bör innehålla följande:

– Energiflöden in och ut genom företaget. Gärna med en enkel skiss som visar helheten, men ändå är uppdelad i de energislag som används i företaget. Enhet: kWh/år.

– Identifiering av huvudenergianvändare (mer än 5 procent av total energianvändning).

– Identifiering av huvudenergislösare (porter, tryckluft, gamla motorer, hur motorer styrs etc.).

– Presentation av åtgärdspaket baserat på beräkningar gjorda på energiflöden i det aktuella företaget.

– Kostnadsuppskattningar av dessa åtgärder.

– Beräkning av ”pay-off”-tider för dessa åtgärder.

– Uppskattning av åtgärdernas miljöeffekter, i form av minskat utsläpp av CO2.

– Framtagande av användbara nyckeltal (till exempel kWh/m², KWh/produkt, kWh/producerade krona).

Mer att läsa om energikartläggning (pdf)

Energikartläggning.

Bättre energikostnader.

Minskad mijöpåverkan.

EC2M Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
Telefon: +46 733 55 64 22 • e-post: info@ec2m.se • Org Nr. 559023-1881 • BG 5016-6545
www.ec2m.se

ENERGISKATT, KVOTPLIKT, ELCERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.