Energikartläggning


Ny lag som medför krav för stora företag att göra energikartläggning. Det efter ny lagstiftning som bygger på EU-direktiv syftar till att främja förbättrad energieffektivitet.

Eu kraven och den nya lagstiftade energikartläggningen för större företag i Sverige är positiv ur miljösynpunkt, förhoppningsvis ger den också ett ekonomiskt positivt resultat för kunden. För den billigaste energikostnaden är den man inte förbrukar. Så bara genom att minska energiförbrukningen sänker man sina energikostnader, enkelt! eller?


Ekonomisk konsekvensanalys av en energieffektivisering!

Att effektivisera sin energiförbrukning ger vanligtvis positiva effekter, lägre kostnader för kunden, lägre CO2 utsläpp, hållbara effekter på miljön. Kort sagt en bättre miljö för oss alla att leva i. För att motivera företagen att implementera förslagna energieffektiviseringar snabbare kan det vara bra att göra en ekonomiska konsekvensanalys av energieffektiviseringen.


Att effektivisera vissa processor och därmed sänka energiförbrukningen innebär också att det kan finnas möjlighet att minska kostnaden för  effektuttagen och optimera nättariffer vilket ger kunden ekonomiska fördelar och därmed ett större incitament att fullfölja föreslagna energieffektiveringsplan.


Hela energimarknaden är komplex med ett svårtolkat regelverk. Det finns många fallgropar men också många möjligheter, dessutom ändras regelverket kontinuerligt. Vad är skattepliktig energiförbrukning, vad är delvis skattepliktig energi förbrukning och vilken energiförbrukning är helt energiskattebefriad. Hur blir man kvotpliktig och vilka delar av energiförbrukning slipper jag betala för elcertifikatkostnaden. Dubbelanvändning av energiförbrukningen kan också ge skattefördelar och hur ansöker man om detta? Frågorna är många och där vi kan vara behjälpliga.


Att se över hela energieffektiviseringen inklusive en ekonomisk konsekvensanalysmed gör att pay-off tiden för en investering kan förkortas väsentligt. Dessutom kan man undvika obehagliga överraskningar i forma at straffavgifter där man bryter mot befintliga energiavtal.


Energikartläggning för mindre företag!

Nu Kan mindre och medelstora företag få upp till 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.


Vill du minska företaget löpande kostnader? Då ska ni börja med att göra en energikartläggning. Nu kan mindre och medelstora företag också söka stöd hos energimyndigheten med upp till 50% max 50.000 kronor. Viktigt för företagets lönsamhet att ha kontroll över de löpandekostnaderna.


En energikartläggning visar hur mycket energi som tillförs och används samt hur den fördelas på de olika verksamheterna inom företaget. Kartläggningen ger också förslag på hur förtaget kan energieffektiviseras exempelvis på maskiner, belysning ventilation, värmesystem och kontorsutrustning. Kort sagt med energikartläggning tydligör man bäst hur man energieffektiviserar och frigör kapital.


En energikartläggning bör innehålla följande:

  • Energiflöden in- och ut genom företaget. Gärna med en enkel skiss som visar helheten, men ändå är uppdelad i de energislag som används i företaget. Enhet: kWh/år.


  • Identifiering av huvudenergianvändare (mer än 5 procent av total energianvändning).


  • Identifiering av huvudenergislösare (porter, tryckluft, gamla motorer, hur motorer styrs etc.).


  • Presentation av åtgärdspaket baserat på beräkningar gjorda på energiflöden i det aktuella företaget.


  • Kostnadsuppskattningar av dessa åtgärder.


  • Beräkning av pay off- tider för dessa åtgärder.


  • Uppskattning av åtgärdernas miljöeffekter, i form av minskat utsläpp av CO2.


  • Framtagande av för företaget användbara nyckeltal (t ex kWh/m2, KWh/produkt, kWh/producerade krona).


Läs mer om Energikartläggning

________________________________________________________________________________________________________________________

EC2M Sweden AB                                  Phone +46 733 55 64 22                                      E-mail info@ec2m.se

Svanevitsvägen 4                                 Org Nr. 559023-1881                                             Web: www.ec2m.se

131 47 Nacka                                        BG 5016-6545

ENERGISKATT, KVOTPLIKTIG, EL CERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.

Copyright  ©  All Rights Reserved